Projektai

Tai ką mes darome geriausiai:

Projektai kuriuos mes įgyvendinome ir įgyvendinam dabar

 • PTCare

  Paliatyvios priežiūros teikėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas ES lygmeniu, naudojant ECVET rezultatus, remiantis lyginamosios kompetencijos sistema, ECVET mokymosi saugyklos portalu ir savo kompetencijų įvertinimo priemone Paliatyvią slaugą ir priežiūra gyvenimo pabaigoje teikia slaugos, ligoninių, senelių globos centruose dirbantys slaugytojai, sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai. Jie dažnai identifikuoja kliūtis, susijusias su galimybėmis įgyti […]

  Plačiau apie projektą Projekto Svetainė
 • PAŽANGIOS KOMPETENCIJOS EUROPOS PASLAUGŲ SENJORAMS SEKTORIUJE

  Akronimas: ACE Projekto Nr. 2014-1-CZ01-KA202-002058 Apie projektą Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos visose ES valstybėse – narėse artinasi prie susidūrimo su didžiulėmis problemomis artimiausioje ateityje, nes koreguojama senėjimo plėtra dėl buvusios asociacijos užimtumo klastojimo, šeimos modelių ir finansavimo sunkumų. Strategijoje “Europa 2020″ yra identifikuojama gyventojų senėjimo tendencija, kaip vienas iš svarbiausių iššūkių, su kuriuo Europa […]

  Plačiau apie projektą Projekto Svetainė
 • Leonardo Da Vinci partnerysčių projektas

  Leonardo Da Vinci partnerysčių projektas “New Job-Opportunities forunemployed people in rural areas in thematic trails like culture, greenways and nutrition/food” Projekto tikslai: naujų priemonių ir strategijų kūrimas ir įgyvendinimas skatinant užimtumą ir verslumą kaimo turizmo sektoriuje panaudojant kultūros, kraštovaizdžio ir tradicinio kulinarinio paveldo tradicijas, padidinti partnerinių organizacijų žinias apie naujas ir sėkmingas strategijas ir naujus […]

  Plačiau apie projektą Projekto Svetainė
 • Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

  Viešoji įstaiga „Socializacijos ir darbinio mokymo centras“ (SDMC) įgyvendina paprojektį – „NVO idėjos ir patirtis – piliečiams“, finansuojamą Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos lėšomis. Paprojekčio tikslas – stiprinti SDMC institucinius gebėjimus, t. y. tobulinti organizacijos žmogiškuosius išteklius ir materialinę bazę, didinti organizacijos teikiamų paslaugų prieinamumą ir žinomumą, plėtoti dialogą tarp SDMC, atstovaujamų piliečių grupių ir vietos savivaldos atstovų bei didinti organizacijos finansinį savarankiškumą ir plėtros galimybes, taip užtikrinti paprojekčio institucinį ir finansinį tęstinumą, ir tuo pačiu prisidėti prie socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo bei prie nevyriausybinių organizacijų (NVO) subsidijų schemos prioritetų stiprinimo.

  Plačiau apie projektą Projekto Svetainė
 • Nauja kryptis-integracijos vadovas socialinės rizikos grupėms

  Socializacijos ir darbinio mokymo centras (SDMC) nuo 2002 m. teikia mokymo ir reabilitacijos paslaugas bei dalyvauja projektuose, kurie kovoja su nedarbu, siekiant reintegruoti socialinę riziką ir atskirtį patiriančias asmenų grupes. SDMC įgyvendina projektą „Nauja kryptis-integracijos vadovas socialinės rizikos grupėms“ Nr.VP1-1.3-SADM-02-K-03-067 finansuojamą Europos socialinio fondo. Projekto tikslas – padėti asmenims išėjusiems iš laisvės atėmimo vietų integruotis į darbo rinką įgyvendinant įdarbinimo modelį, kuris apima socialinės, profesinės, pagalbos įsidarbinant ir įsidarbinus paslaugų kompleksą, po individualaus asmens poreikių tyrimo pritaikytą kiekvienam tikslinės grupės asmeniui. Šis modelis – tai priemonių sistema, suteikianti galimybę tikslinės grupės asmenims įgyti bendrųjų ir profesinių teorinių ir praktinių žinių, susiformuoti įgūdžius palankiai darbo aplinkai.

  Plačiau apie projektą
 • „The New Knowledge For Pre-Retirement Training Quality – PRETTY“

  “The New Knowledge For Pre-Retirement Training Quality – PRETTY” yra Europos Komisijos dalinai finansuojamas projektas, įgyvendinamas, bendradarbiaujant tarptautiniu mastu.
  Viena iš pagrindinių projekto idėjų – gerąją europietišką praktiką paversti patraukliais, ekonomiškai efektyviais, lengvai pritaikomais bei perkeliamais produktais, skirtais suaugusiųjų švie-timo paslaugas teikiančioms organi-zacijoms, suaugusiųjų mokytojams bei priešpensinio ir vyresnio amžiaus žmonių individualiam mokymuisi, siekiant spręsti senstančios visuo-menės problemas.
  Kokybinių metodų pagalba, projektas skatina bendradarbiavimą tarp egzis-tuojančių skirtingų švietimo tinklų bei visuomenės elementų (dažnai iki tol nepasižymėjusių dideliu aktyvumu) sėkmingo mažėjimo srityje. Dalijima-sis patirtimi ir gerąja praktika skatina Europos masto integraciją į mokymo-si visą gyvenimą ir suaugusiųjų švie-timo procesus

  Plačiau apie projektą Projekto Svetainė
 • Savanorių pasaulis

  Projektą „Savanorių pasaulis“ vykdo Maltos ordino pagalbos tarnyba kartu su partneriais: Socializacijos ir darbnio mokymo centru (SDMC), Respublikine Kauno ligonine ir Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos „Caritas“. Projektą dalinai finansuoja Europos Komisija. Projekto partneriai, skatindami savanorystės idėjų plėtrą, visuomenės atvirumą bei bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių , valstybės ir verslo organizacijų, aktyviai prisideda prie 2011-siais, Europos savanoriškos veiklos metais, Lietuvoje pradėtų įgyvendinti Europos Sąjungos savanorystės programų.

  Siekdami burti ir šviesti gyventojus, norinčius teikti savanorišką pagalbą bei tokios pagalbos stokojančius visos šalies mastu, partneriai sukūrė virtualią savanorystės sistemą VSAS, technologijų bei interneto pagalba įgalinančią tiesioginį kontaktą tarp pagalbą teikiančių organizacijų, gyventojų, bei tų, kuriems pagalba yra reikalinga. Tai bene vienintelis toks tinklapis Lietuvoje.

  Plačiau apie projektą Projekto Svetainė
 • Happen Big Projektas

  Projekto tikslas skatinti glaudų bendradarbiavimą tarp nuo metabolinių kaulų ligų kenčiančių pacientų, jų artimųjų, sveikatos priežiūros specialistų bei viešų ir privačių institucijų. Bendros ir individualios veiklos rezultatai, projekto rengėjų nuomone, yra vienas iš efektyviausių būdų didinti visuomenės bei medikų sąmoningumą nepageidaujamų kaulų lūžių pasekmių atžvilgiu. Per projekto veiklas organizatoriai sieks išplėsti sveikos gyvensenos, sveikatingumo ir skatinimo ir prevencijos infrastruktūrą metabolinių kaulų ligų srityje. Bus siekiama didinti informacinių bei mokomųjų išteklių prieinamumą visoms visuomenės grupėms. Siekiant užtikrinti projekto tęstinumą ir kuo didesnį teigiamą poveikį, projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukurta metodika ir sukaupta patirtimi bus dalijamasi ir kaimyninėse valstybėse (Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje).

  Plačiau apie projektą Projekto Svetainė
 • Darbdaviai už šeimai palankią darbovietę

  Projekto pareiškėjas: asociacija Žinių ekonomikos forumas
  Projekto tikslas: sudaryti palankias sąlygas tikslinei grupei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus ir skatinti šeimai palankios darbovietės kūrimą – sukuriant motyvuojantį ir lengvai integruojamą įmonėse modelį “Šeima ir darbas”.

  Plačiau apie projektą
 • Buvusių kalinių integracijos į darbo rinką plėtra

  Projekto tikslas yra per neformalų mokymąsi ir bendradarbiavimą paruošti tarptautinę metodiką Europos valstybėms, pateikiančią praktines žinias ir informaciją kaip padėti nuteistiesiems ir žmonėms, išėjusiems iš įkalinimo įstaigų, integruotis darbo rinkoje. Šiuo metu dėl informacijos pertekliaus yra jaučiamas kokybiškos, struktūruotos metodinės informacijos stygius. Be to, šio projekto metu paruošta metodika apjungs projekte dalyvaujančių valstybių patirtį, Europoje pripažįstamus bibliografinius šaltinius ir taip taps aktualiu gidu ES valstybėms šia tema.

  Plačiau apie projektą Projekto Svetainė
Page 1 of 212