Apie projektą

Europos sąjungos finansuojamas projektas
“Palaipsnės praktinės socialinės integracijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas”

2009 metų kovo mėn. VšĮ Socializacijos ir darbinio mokymo centras (SDMC) pradėjo įgyvendinti projektą “Palaipsnės praktinės socialinės integracijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas”, kuris finansuojamas pagal Lietuvos 2007–2013 metų bendrojo programavimo dokumento Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.
Projekto tikslinė grupė:
Tikslinė grupė – asmenys paleisti iš įkalinimo vietų, kurie dėl prarastų darbinių įgūdžių, įgytos neigiamos socialinės patirties, susiformavusių neigiamų stereotipų visuomenėje bei nepatiklaus darbdavių požiūrio į buvusius nuteistuosius sunkiai geba integruti į socialinį gyvenimą bei darbo rinką. Projekto dalyviai 150 asmenų grįžtančių iš įkalinimo vietų.
Projekto tikslas:
Projekto tikslas – asmenų paleistų iš įkalinimo vietų integracija į visuomenę ir darbo rinką, pasitelkiant inovatyvų Palaipsnės praktinės socialinės integracijos modelį, kuris bus rengiams pasitelkiant užsienio ekspertų patirtį.
Projekto veiklos:
Projektas bus įgyvendinamas trimis etapais Ignalinos, Šalčininkų rajonuose bei Vilniaus mieste. Pirmojo etapo metu glaudžiai bendradarbiaujant su Vengrijos ir Lietuvos ekspertais bus sukurtas inovatyvus ir Lietuvai adaptuotas Palaipsnės praktinės socialinės integracijos modelis (toliau PPSI modelis). Antrajojo etapo metu PPSI modelis mokymų bei informacinių seminarų metu bus pristytas potencialiems darbdaviams ir tikslinės grupės atsovams- potencialiems darbuotojams. Šio etapo metu bus bus pradėtas praktinis PPSI modelio taikymas, tikimasi išplėtoti partnerių tinklą, kurio nariai trečiojo etapo metu iš įkalinimo įstaigų grįžtančius asmenis priims trumpalaikiam darbui. Trečiojo etapo metu PPSI modelis bus įgyvendinamas praktikoje – tikslinės grupės atsovai bus skatinami integruti į visuomenę ir darbo rinką, jems bus suteikiami darbiniai įgūdžiai, taip pat bus siekiama didinti darbdavių ir visuomenės supratimą asmenų, paleistių iš įkalinimo vietų, siekiančių grįžti į socialų gyvenimą, atžvilgių.
Projekto produktai ir rezultatai:
PPSI modelio esmė – trumpalaikio darbo sistema, kurios pagalba siekiama asmenims, grįžtantiems iš įkalinimo vietų, suteikti darbinius įgūdžius darbdavio organizacijoje, ugdyti jų darbinę motyvaciją, socialinę atsakomybę, suteikti jiems galimybę atskleisti savo teigiamas savybes bei kurti pridėtinę vertę. Siekiant užtikrinti šio proceso sėkmę atsižvelgiant į individualias asmens savybes jį konsultuos ir prisitaikyti darbo vietoje padės psichologai, socialiniai darbuotojai. Tikimasi, kad žmonių, kurie dalyvaus projekte užimtumas padidės ketvirtadaliu.
Projekto produktai bus prieinami plačiai auditorijai. Dabdaviai galės sėkmingai taikyti modelį ir pasibaigus projektui, todėl projekto produkai bus naudojami visoje Lietuvoje, o ne tik projekto įgyvendinimo vietovėse. Sukaupta patirtis bus naudojama ir toliau dirbant su socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų integravimų į darbo rinką.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009m. kovo mėn. 6 d. – 2011 m. vasario mėn. 6d.
Projekto kodas Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-002