Projektai

„The New Knowledge For Pre-Retirement Training Quality – PRETTY“

“The New Knowledge For Pre-Retirement Training Quality – PRETTY” yra Europos Komisijos dalinai finansuojamas projektas, įgyvendinamas, bendradarbiaujant tarptautiniu mastu.

Viena iš pagrindinių projekto idėjų – gerąją europietišką praktiką paversti patraukliais, ekonomiškai efektyviais, lengvai pritaikomais bei perkeliamais produktais, skirtais suaugusiųjų švie-timo paslaugas teikiančioms organi-zacijoms, suaugusiųjų mokytojams bei priešpensinio ir vyresnio amžiaus žmonių individualiam mokymuisi, siekiant spręsti senstančios visuo-menės problemas.

Kokybinių metodų pagalba, projektas skatina bendradarbiavimą tarp egzis-tuojančių skirtingų švietimo tinklų bei visuomenės elementų (dažnai iki tol nepasižymėjusių dideliu aktyvumu) sėkmingo amžėjimo srityje. Dalijima-sis patirtimi ir gerąja praktika skatina Europos masto integraciją į mokymo-si visą gyvenimą ir suaugusiųjų švie-timo procesus.

PRIEŽASTYS:

Statistinis Europos piliečių amžiaus vidurkis sparčiai auga tvaraus eko-nomikos augimo, sukauptų žinių ir patirties panaudojimo, pragyvenimo lygio bei regiono konkurencingumo pasaulyje sąskaita.

Dėl skubios trumpalaikių regiono fi-nansinių problemų sprendimų paieš-kos, į ilgalaikius ES gyventojų senė-jimo iššūkius, ko gero, dažnai neat-kreipiamas deramas dėmesys.

PAGRINDINIAI PROJEKTO REZULTATAI:

  • Gyventojų nuomonės tyrimas, gerosios praktikos pavyzdžių rin-kimas ir apibendrinimas;
  • Metodinė medžiaga, skirta prieš-pensinio amžiaus žmonių rengimui aktyviam senėjimui;
  • E-mokymai;
  • Duomenų bazė, skirta aktyvaus senėjimo tinklui talpinti;
  • Interneto svetainė, skirta visų pa-grindinių projekto produktų talpi-nimui lengvai prieinama forma;
  • Projekto rezultatų integravimo bei poveikio didinimo strategija.
Projekto Svetainė

Kiti projektai