Projektai

Palaipsnės praktinės socialinės integracijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas

Projekto pavadinimas:
Palaipsnės praktinės socialinės integracijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas, Projekto kodas Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-002
Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, kuriai yra skirtos ES fondų lėšos.

  • Projektas įgyvendinamas Vilnius miesto, Ignalinos ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse.
  • Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009m. kovo mėn. 6 d. – 2011 m. kovo. mėn. 6d.

Projekto esmė:
Asmenų paleistų iš įkalinimo vietų integracija į visuomenę ir darbo rinką išlieka opi problemą tiek dėl jų darbinių įgūdžių praradimo, įgytos neigiamos socialinės patirties, tiek dėl susiformavusių neigiamų stereotipų visuomenėje, nepatiklaus darbdavių požiūrio į buvusius nuteistuosius. Didžiausią kalinių grupę sudaro darbingo amžiaus žmonės, kurie pritaikius efektyvias resocializacijos programas turi didelę tikimybę tapti pilnaverčiais visuomenės nariais. Projekto tikslas – pasitelkiant užsienio ekspertų (Vengrija) patirtį, sukurti ir įgyvendinti inovatyvaus Palaipsnės praktinės socialinės integracijos modelį (toliau PPSI modelis), kurio esmė – taikant trumpalaikio darbo sistemą suteikti asmenims paleistiems iš įkalinimo vietų darbinius įgūdžius darbdavio organizacijoje, ugdyti jų darbinę motyvaciją, socialinę atsakomybę bei suteikti jiems galimybę atskleisti savo teigiamas savybes bei kurti savo pridėtinę vertę. Bus siekiama didinti darbdavių ir visuomenės supratimą asmenims paleistiems iš įkalinimo vietų.

Projekto Svetainė

Kiti projektai