Projektai

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Viešoji įstaiga „Socializacijos ir darbinio mokymo centras“ (SDMC) įgyvendina paprojektį – „NVO idėjos ir patirtis – piliečiams“, finansuojamą Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos lėšomis. Paprojekčio tikslas – stiprinti SDMC institucinius gebėjimus, t. y. tobulinti organizacijos žmogiškuosius išteklius ir materialinę bazę, didinti organizacijos teikiamų paslaugų prieinamumą ir žinomumą, plėtoti dialogą tarp SDMC, atstovaujamų piliečių grupių ir vietos savivaldos atstovų bei didinti organizacijos finansinį savarankiškumą ir plėtros galimybes, taip užtikrinti paprojekčio institucinį ir finansinį tęstinumą, ir tuo pačiu prisidėti prie socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo bei prie nevyriausybinių organizacijų (NVO) subsidijų schemos prioritetų stiprinimo.

Žinoma, kad NVO sektorius Lietuvoje yra nepakankamai išsivystęs, dėl lėšų stokos ir silpno organizacinio pajėgumo. Nustatyta, jog didžiausios problemos, kurios trukdo efektyviai plėtoti šį sektorių šalyje yra profesionaliai dirbančių žmonių ir savanorių stoka, silpni lėšų paieškos gebėjimai, bendradarbiavimo, partnerysčių kūrimo srityse. Dėl finansavimo ir lėšų trūkumo, NVO nėra pajėgios pirkti mokamų mokymo paslaugų, negali nuolat tobulėti, teikti kokybiškų bei naujų paslaugų. Silpni instituciniai gebėjimai neužtikrina kokybiškų NVO vystymo procesų, tikslinės grupės atstovų visiško pasiekiamumo ir galiausiai NVO negali daryti veiksmingo poveikio priimamiems šalies ir vietos valdžios sprendimams (Galimybių studija, Socialinės ir ekonominės plėtros centras, 2010). SDMC dirbdama socialinėje srityje, padėdama socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, integruotis į socialinį gyvenimą bei išlikti aktyviais visuomenėje vykstančių procesų dalyviais, susiduria su panašiomis kliūtimis, kurios susijusios su organizacijos darbuotojų ir savanorių kvalifikacijos kėlimu, dialogo su vietos savivaldos institucijomis vystymu, paslaugų prieinamumo ir žinomumo didinimu. Dėl minėtų aspektų nepakankamai sparčiai užtikrinama paslaugų plėtra ir jų prieinamumas vykdymo teritorijose. Paprojekčio metu organizacija galės išplėsti teikiamų socialinių paslaugų spektrą, pritraukti naujus rėmėjus bei padidinti finansinę nepriklausomybę.

Paprojekčio metu bus stiprinami darbuotojų ir savanorių vadybiniai gebėjimai bei profesinė kvalifikacija, organizuojami personalo mokymai, stiprinamos organizacijos pozicijos rinkoje. Paprojekčio vykdymo teritorijose Vilniuje, Utenos, Jurbarko ir Švenčionių rajonuose bus aktyviai diskutuojama su vietos bendruomenės, savivaldos atstovais dėl priemonių plano vyresnio amžiaus asmenų gerovei užtikrinimo bei kartų dialogo, įtraukiant jaunimą stiprinimo regione. Taip pat paprojekčioįgyvendinimo metu bus sukurta duomenų bazė, kuri padės organizacijos atstovaujamoms grupėms, kitoms NVO ir plačiajai visuomenei daugiau sužinoti apie organizacijos tiekiamų socialinių, mokymo, konsultavimo, savanoriškos veiklos ar profesionalios pagalbos paslaugų pobūdį.

Taigi, paprojekčio įgyvendinimas leis ne tik efektyviau sustiprinti organizacijos vykdomą veiklą, bet ir prisidėti prie socialinės gerovės užtikrinimo, demokratijos ir pilietinės visuomenės procesų skatinimo, o atstovaujamoms piliečių grupėms, savanoriams suteiks galimybę įsitraukti į įvairių NVO veiklą, burtis vietos bendruomenėse bei užmegzti glaudžius ryšius su vietos savivaldos institucijomis.

Projekto Svetainė

Kiti projektai