width=156
border=0
border=0 border=0
Projekto tikslai

Lisabonos deklaracijoje Dėl Jaunimo politikos ir jaunimo programų (Lisabona, Portugalija, 1998 08 12) teigiama: „Pripažįstant, kad strategijų, politikos, programų ir veiksmų, skirtų palaikyti jaunas moteris ir jaunus vyrus, formuluotė ir įgyvendinimas yra kiekvienos šalies atsakomybė ir jos turėtų atsižvelgti į kiekvienos valstybės ekonominių, socialinių ir aplinkos sąlygų skirtumus, kartu su visapuse pagarba savo žmonių skirtingoms religinėms ir etninėms vertybėms, skirtingu kultūriniu fonu ir filosofiniais įsitikinimais, ir nepažeidžiant jokių žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių“.(…) „Skiriant didesnį dėmesį nustumtoms į šalį, pažeidžiamoms ir socialiai nuskriaustoms jaunoms moterims ir jauniems vyrams, ypač tiems, kurie yra atskirti nuo jų šeimų, taip pat vaikams, gyvenantiems ir/arba dirbantiems gatvėse, su atitinkamomis programomis, veiksmais ir reikalingu finansavimu, inter alia [be visa ko], tam, kad aprūpintų juos būdais ir motyvuotų efektyviai dalyvauti visuomenės gyvenime“.

Bendresnis šio projekto tikslas yra supažindinti ir įtraukti jaunus pilnamečius į virtualų bendravimą. Tiems, kurie gyvena globos namuose, įdiegti patrauklius bendravimo būdus ir pateikti nuotolinio mokymosi pamokas, interneto pokalbių svetainę, taip pat meninės raiškos priemones, kad galėtų remti ir drąsinti vienas kitą dalintis kasdienybe, ir taip suformuotų teigiamą požiūrį į aktyvų pilietiškumą.

Besimokantiems skirti tikslai:
- plėsti jų akiratį ir padėti daugiau sužinoti apie kitų panašią padėtį visuomenėje turinčių nepilnamečių globotinių gyvenimą;
- informuoti juos apie galimybes sėkmingai integruotis į visuomenę ir perteikti patirtį;
- padėti jiems bendrauti su kitais ir ieškant naujų draugų naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, visuomenės informavimo priemonėmis ir meninės raiškos priemonėmis;
- supažindinti juos su bendros kalbos (anglų) vartojimo svarbą ir taip lavinti jų kalbos įgūdžius;
- motyvuoti juos dalyvauti auklėjamosiose ir mokomosiose programose, didinant jų pasitikėjimą savimi ir įgūdžius adaptuotis savarankiškame gyvenime.

Personalui skirti tikslai:
- sukaupti gerą praktiką skatinant jaunuosius pilnamečius naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis;
- keistis gera nuotolinio mokymo didaktikos praktika;
- pagerinti mokymo įgūdžius ir profesinę dalyvaujančių organizacijų personalo kompetenciją, kad padėtų jauniems pilnamečiams formuoti teigiamą požiūrį į naują gyvenimo būdą;
- skleisti ir dauginti rezultatus ir teikti informaciją atstovaujančioms ir tiesiogiai susijusioms institucijoms.

border=0
border=0

Copyright ©2006 www.sidmc.org